Technické kontroly

Druhy technických kontrol:

Pravidelná kontrola - v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna kontrola - vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola - kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola - na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch. Administratívnu kontrolu v čase platnosti TK smie vykonať iba to pracovisko STK, na ktorom bola vykonaná pôvodná (stále platná) TK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej TK.

Technické kontroly - STK Nitrianska Streda

Lehoty technických kontrol:

  • L1e, L2e - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky
  • L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1, O2 - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
  • vozidlo záchrannej služby, banskej záchrannej služby a poruchovej služby plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly - 1 rok po prihlásení do evidencie a potom pravidelne s ročnou periodicitou

Cenník technickej kontroly

Platný od 01.06.2019

KATEGÓRIA VOZIDLACENA
Osobné motorové vozidlo M120,- €
Autobusy M2,M3, Nákladné N2,N344,- €
Prívesy, návesy R2-R432,- €
Motocykle L1e-L7e16,- €
Prípojné vozidla O3,O452,- €
Nákladné N122,- €
Traktor T1-T534,- €
Pracovné stroje37,- €
Administratívna kontrola4,- €
Vystavenie osvedčenia TK4,- €
Pridelenie kontrolnej nálepky4,- €
Opakovaná /Všetky kategórie/ 20,- €
Kontrola časti vozidla16,- €
OBILIE20,- €
Príves O232,- €

*Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien dohodou so zákazníkom.