Technické kontroly

Druhy technických kontrol:

Pravidelná kontrola - v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna kontrola - vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola - kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola - na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch. Administratívnu kontrolu v čase platnosti TK smie vykonať iba to pracovisko STK, na ktorom bola vykonaná pôvodná (stále platná) TK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej TK.

Technické kontroly - STK Nitrianska Streda

Lehoty technických kontrol:

  • L1e, L2e - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky
  • L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1, O2 - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
  • vozidlo záchrannej služby, banskej záchrannej služby a poruchovej služby plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly - 1 rok po prihlásení do evidencie a potom pravidelne s ročnou periodicitou
Cenník STK

Platba možná len v hotovosti