Emisné kontroly

Vykonávame emisné kontroly : osobných a užitkových vozidiel, kategórie M1 a N1 pre všetky druhy pohonu a emisného systému.

  • motor poháňaný benzínom bez riadeného katalyzátora
  • motor poháňaný benzínom s riadeným katalyzátorom
  • vznetový (dieselový) motor
  • motor poháňaný plynom (LPG, CNG) bez riadeného katalyzátora
  • motor poháňaný plynom (LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom

Druhy emisných kontrol: 

Pravidelná kontrola - v rozsahu overenia evidenčných a identifikačných údajov vozidla, stavu a činnosti motora a jeho príslušenstva z hľadiska plnenia stanovených emisných limitov, vykonávaná podľa metodík vydaných ministerstvom Zvláštna kontrola - vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla, alebo orgánov štátnej správy.

 Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadteľa Administratívna kontrola - na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej EK. 

Emisné kontroly - STK Nitrianska Streda

Administratívnu kontrolu v čase platnosti EK smie vykonať ktorékoľvek pracovisko EK, po predložení protokolu, alebo osvedčenia z predchádzajúcej platnej EK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej EK.  

Lehoty emisných kontrol pre vozidlá kategórie M1, N1:

  • vozidlá so zážihovým motorom bez katalyzátora - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
  • vozidlá so zážihovým motorom s katalyzátorom - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných intervaloch
  • vozidlá so vznetovým motorom - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných intervaloch
  • výcvikové vozidlá autoškoly - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
Cenník EK