Odborné poradenstvo pri prihlasovaní vozidiel

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia:
Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 • kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €],
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.
Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla organizácie, ,je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).

Zdroj :www.minv.sk

Prihlásenie dovezeného auta

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie nové alebo ojazdené vozidlo, je povinná písomne požiadať obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby o:

 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.

Ak ide o nové vozidlo (najazdené maximálne 6000 km, alebo od jeho prvého predaja uplynulo najviac 6 mesiacov) k žiadosti je nutné doložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ( zoznam pracovísk kontroly originality )
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania ( zoznam pracovísk STK )
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak ide o jazdené vozidlo k žiadosti je nutné doložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, * doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v predchádzajúcich odsekoch; inak žiadosť zamietne.

Preklady 

Doklady v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je nevyhnutné preložiť do slovenčiny. V prípade, ak sú dvojjazyčné, je potrebný preklad oboch jazykov. Preklad môže uskutočniť výlučne prekladateľ, ktorý je registrovaný v zozname oficiálnych tlmočníkov. Vzhľadom k tomu, že preklady nie sú lacné , dopravné úrady odporúčajú žiadateľom, aby najprv s nimi prekonzultovali, ktoré treba nevyhnutne preložiť a ktoré nie. Prekladajú sa fotokópie. Originál sa predkladá volne, nezviazaný v preklade. Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie na Dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť:  

osvedčenie o evidencii,rozhodnutie obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o schválení technickej spôsobilsoti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia,platný doklad totožnosti,splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (dvojstránka formátu A4),kolok v hodnote 66 € (2 000,- Sk), 33 € (1 000,- Sk) za prihlásenie a 2 x 16,50 € (2 x 500,- Sk) za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 € (1 x 500,- Sk)],potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,odborný posudok o kontrole originality vozidla.
Od 1. 1. 2008 sa kontroly originality vykonávajú povinne u všetkých motorových vozidiel dovezených zo zahraničia. Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.
Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla organizácie, ,je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená)

zdroj: minv.sk a euroinfo.gov.sk