Kontrola originality

Kontrolou originality sa rozumie: Zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk

Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok má 30-dňovú administratívnu platnosť. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle do 30 dní od poslednej KO vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Po tejto lehote bude vozidlo podrobené kompletnej KO. Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality 
Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

  • jednotlivo dovezené zo zahraničia
  • vozidlá po prestavbe

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) 
podliehajú vozidlá ak:

  • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
  • ide o výmenu podvozka alebo karosérie na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) 
podliehajú vozidlá ak ide o:

  • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
  • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel * vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Ake doklady sú potrebné na vykonanie kontroly originality 

(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o

a) vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike, 

1. osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3. doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená, 
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla, 

b) jednotlivo dovezené vozidlo,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,  ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,  ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

c) vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie, 

technické osvedčenie vozidla.

(4) Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Ceny za výkon kontrol originality cestných motorových vozidiel

CENNÍK KO /Platný od 1.10.2023/
Kategória vozidlaCena s DPH*
1Osobné motorové vozidlo M1110
2Nákladné automobily N1125
3Nákladné automobily N2, N3, M2, M3149
4Motocykle L1e –L7e100
5Traktory T, Pracovné stroje 149
6Prívesy O1, O2100
7Prípojné vozidlá O3, O4149
8Prípojné vozidlá za traktor R1-R4125
9Vozidlá na slovenských EVČ 125
10Nové vozidlá TP 125
11TK+EK+KO M1, N1159

PREVÁDZKOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO 
NA ZMENU CIEN DOHODOU SO ZÁKAZNÍKOM.